AI

Är AI framtiden inom redovisning och finans?

Hårdare lagstiftning och högre krav på effektivitet från kunderna. Det är verkligheten för redovisningsbyråer och finansiella institutioner idag. Ett sätt att bemöta situationen är att använda en ny sorts arbetskraft för en del av de mest tidskrävande arbetsuppgifterna.

Några av världens största revisions- och redovisningsbyråer efterfrågar redan denna nya typ av arbetskraft, för att hantera och analysera större datamängder utan att begära ersättning i form av månadslön. Detta beror på att den nya arbetskraften inte är mänsklig utan artificiell.

AI börjar bli en resurs inom redovisning, revision och dataanalys

Artificiell intelligens (AI) är en resurs som börjar användas inom redovisning, revision och dataanalys. Många rapporter förutspår nu att AI kommer att ersätta tjänstemän inom finans- och redovisningsbranscherna, när det gäller repetitiva och tidskrävande arbetsmoment. På längre sikt är det sannolikt att intelligenta system tar över mer komplexa uppgifter och även fattar vissa beslut.

Detta framtidsscenario kan verka skrämmande, men man ska då komma ihåg att när tekniska framsteg tidigare under historiens gång eliminerat arbeten, har nya tillkommit. En ny rapport från Deloitte har lyft fram att bara i UK, har ny teknologi bidragit till att skapa 3,5 miljoner nya jobb mellan 2001 och 2015, samtidigt som 800 000 jobb försvunnit till följd av dessa tekniska framsteg. Det finns arbetsuppgifter som kan utföras bättre med hjälp av artificiell intelligens, men AI kommer aldrig att ersätta mänsklig intelligens.

Införandet av AI inom finans- och redovisningsbranscherna har bara börjat. Det märks redan inom back office-funktionerna, men dess potential sträcker sig betydligt längre än så. Redan idag kan AI hantera en chatt-funktion, digital support och maskininlärning för klassificering och analys av data.

Enligt Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), kommer AI att hjälpa till att lösa tre stora utmaningar: tillgång till bättre och billigare data för beslutsunderlag, tillgång till förbättrad dataanalys och eliminera vissa manuella tidsödande arbetsuppgifter, så att personalen inom ekonomi och redovisning får mer tid till beslutsfattande, strategiskt arbete, relationsskapande och ledarskap.

Fokusera på de affärsprocesser där AI bidrar till störst kundnytta

Dessa möjligheter är revolutionerande. AI kommer att kunna förändra redovisnings- och finanstjänster, men det gäller att införa den nya teknologin där den bäst behövs. Näringsidkare bör vara öppna för nya möjligheter som öppnas upp och fokusera på de affärsprocesser där AI bidrar till störst kundnytta.

Samtidigt som en viss typ av arbetsuppgifter kan lösas med hjälp av artificiell intelligens, bör branschens ledare fokusera på de områden där mänsklig bedömning är oersättlig, t.ex. relationsskapande, anpassning till helt nya förutsättningar och förståelse för omvärldsfaktorer. Detta hjälper dem att se var de behöver lägga ytterligare resurser och vad som faktiskt kan tas bort och hanteras med hjälp av AI.

Genom att fokusera på dessa områden, kan professionen se fram emot en lovande framtid där den mänskliga arbetskraften har tid att fokusera på de mest värdeskapande uppgifterna, och då med stöd från intelligenta system.

Automatisering är en form av AI som allt fler ekonomiavdelningar redan använder sig av. Läs mer om automatiserad fakturahantering