Digital evolution

Outforskade möjligheter med den digitala utvecklingen

Den digitala utvecklingen är oumbärlig för att verksamheter skall överleva. Dock går digitaliseringsresan olika fort beroende vilket företag eller typ av organisation. I vårt tidigare blogginlägg, konstaterades att organisationer i de nordiska länderna generellt ligger steget före jämfört med övriga delar av Europa. Många rapporter pekar på att digitalisering är nyckeln till framgång, bland dem en ny undersökning från Microsoft.

Microsoft visade i en USA-baserad studie att de organisationer med högst digital mognad genererar $ 100 miljoner mer i operationell omsättning, jämfört med organisationer som inte kommit lika långt i den digitala utvecklingen. Det är fortfarande många verksamheter som är osäkra på hur de ska digitalisera sina processer på ett framgångsrikt sätt.

Digital transformation är en komplex och ständigt pågående process, eftersom tekniken utvecklas hela tiden. Det är varken praktiskt eller kostnadseffektivt att slänga ut hela den befintliga IT-strukturen, för att starta med nya system för varje process. Därför är det viktigt att systemen är flexibla och möjliga att integrera med både hård- och mjukvara, nyare såväl som äldre versioner, för att fortfarande bidra till organisationens innovationsförmåga och digitala mognad.

Enligt Microsoft, ser de flesta företag den digitala utvecklingen som ett sätt att stärka den befintliga kärnverksamheten. Även i Norden, finns fortfarande möjlighet att ytterligare öka den digitala innovationskraften.

Så var finns dessa hittills outnyttjade möjligheter?

Uppnå digital mognad

I Microsofts rapport kan man läsa att organisationer med hög digital mognad tänker och handlar digitalt och att det arbetssättet genomsyrar hela verksamheten, i allt från kundtjänst, till produktutveckling och processoptimering. Rapporten menar också att de flesta företag i Norden fortfarande befinner sig i den första fasen av digitaliseringsresan.

Microsoft uppger att vissa företag har tydliga planer som kommer att förbättra den operationella effektiviteten, men dessa har ännu inte genomförts fullt ut. Följaktligen har resultatet hittills uteblivit. Rapporten menar att vissa initiativ inte är förenliga med organisationens övergripande digitala ambitioner. Dessa riskerar då att hindra organisationens digitala utveckling och att gamla arbetssätt och processer bibehålls.

Optimera verksamheten

Microsoft har funnit att många organisationer anser att den digitala transformationen framför allt skall bidra till optimering av verksamhetsprocesser. Automatisering är en ett nyckelbegrepp i det här fallet, när man skall eliminera manuell hantering av papper eller excelfiler.

Rapporten uppger att företag blir allt bättre på att samla in data och använda dessa i värdeskapande syfte, men att många fokuserar medvetet på att i första hand locka kunder. För att få bästa avkastning på investeringen, bör istället fokus ligga på värdeskapande processer i digitala transformationsprojekt.

Den digitala utvecklingen bör underlätta för personalen

Microsoft-rapporten menar vidare att underlätta och stödja de anställda har lägst prioritet vid digitala projekt. Detta är en stor outnyttjad potential, eftersom digitalisering kan leda till bättre kommunikation, närmare samarbete, ökad flexibilitet och produktivitet.

Initiativ inom digitalisering som underlättar för personalen, kan addera värde inom både produkt och tjänsteleveranser, och kan dessutom förbättra kund- och leverantörsrelationer inom hela organisationen.

Vi har tidigare skrivit om hur man genom automatisering av hela processen från inköp till betalning kan underlätta för anställda och göra det möjligt för ekonomiavdelningen att koncentrera sig på mer strategiska uppgifter som kan bidra till affären.

Digital transformation innebär olika saker inom olika verksamheter. Men för att kunna utnyttja den fulla potentialen av digitaliseringen, bör projekt som involverar alla delar av företaget utformas med en ökad digitalisering i åtanke. Systemen skall vara flexibla och göra det möjligt för olika funktioner inom företaget att vara innovativa och utveckla affärsverksamheten, snarare än att bara möjliggöra de nuvarande processerna.

På Palette erbjuder vi redan nästa generations system för processen från inköp till betalning (purchase-to-pay). Vill du veta mer? Boka gärna en gratis demo eller läs mer om vår produkt.